Ronduit tegen onverdoofd slachten!

Tijdens de jongste
gemeenteraad bracht Jan Mortelmans
opnieuw de praktijk van het onverdoofd slachten ter sprake. Aanleiding was een
passage in de begroting 2013 waaruit bleek dat N-VA en Open Vld het offerfeest
(waar de vreselijke praktijk van het rituele slachten wordt toegepast) nog wel
logistiek wilden ondersteunen.

De voorbije jaren
ondersteunde het stadsbestuur de organisatie van een tijdelijke
slachtinrichting voor het onverdoofd slachten van dieren. N.a.v. incidenten in
het verleden én gelet op het bijzonder dieronvriendelijke karakter van deze
praktijk was het Vlaams Belang van mening dat praktijken als het onverdoofd
slachten niet meer op het grondgebied van onze stad zouden toegelaten worden.

In het kader van een
onderzoek door Gaia in slachthuizen werd het volgende vastgesteld: “De taferelen waarvan de onderzoekers getuige
waren, brengen de wreedheid en het geweld aan het licht van een moreel en
emotioneel ondraaglijke praktijk, die wettelijk alleen is toegestaan bij wijze
voor rituele slachtingen. De afwezigheid van een verdoving vóór het verbloeden
houdt in dat de dieren bewust zijn op het moment dat ze worden gekeeld, wat
leidt tot ernstig lijden dat tot meerdere minuten kan duren.

Burgemeester Boogaerts stelde
dat de federale wetgever het
onverdoofd slachten in het kader van het offerfeest toelaat en ook het
inrichten van tijdelijke slachtinrichtingen voor deze gelegenheid. Volgens
Boogaerts heeft de stad niet het alleenrecht om dergelijke tijdelijke
slachtvloeren in te richten en de beslissing om zelf geen tijdelijke
slachtvloer in te richten neemt de mogelijkheid tot onverdoofd slachten op ons
grondgebied niet weg.
Volgens de burgemeester kunnen particulieren of lokale
moslimgemeenschappen zelf een tijdelijke slachtinrichting oprichten, buiten de
reeds erkende slachthuizen. Dergelijke slachtvloeren dienen erkend te worden
door de bevoegde minister, na advies van o.a. het federaal Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen. Het erkennen van tijdelijke inrichtingen is aldus
een federale bevoegdheid en het stadsbestuur kan, aldus nog de burgemeester, dit
voor haar burgers dan ook niet verbieden.

Boogaerts verzekerde Mortelmans wél dat de stad de komende
zes jaar niet zelf zo’n tijdelijke slachtvloer zal inrichten. Hij zei zelfs
meer: “De meerderheid is ronduit tegen onverdoofd slachten, daar moet geen
twijfel over zijn
.” Op de nogal provocatieve vraag van Öztürk Taspinar
(sp.a) of dit gesteund werd door
alle zeventien
leden van de meerderheid, antwoordde de burgemeester namens de meerderheid dat
dit inderdaad het standpunt is van alle zeventien raadsleden van de
meerderheid, ook dat van
Yahya
Degirmenci, een Vlaming van Turkse afkomst die voor Open Vld in de gemeenteraad
zetelt. Het Vlaams Belang juicht dit toe al zal het Degirmenci in
Turkse moslimkringen wellicht niet in dank worden afgenomen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...