Vlaams Belang laakt weigering doventolk

Stadsbestuur: 2 maten, 2 gewichten

Met verwondering heeft het Vlaams Belang kennisgenomen van de houding van de monstercoalitie omtrent de vraag van een dove man die zich wil inzetten voor een stedelijke adviesraad en daarvoor een beroep wil doen op een tolk Vlaamse gebarentaal.

De pertinente weigering van het stadsbestuur om een doventolk ter beschikking te stellen, valt absoluut niet te rijmen met het beleidsplan en het anders zo belangrijke gelijke kansenbeleid van de stad. Door te wijzen naar de hogere overheden maakt het stadsbestuur er zich veel te gemakkelijk van af. Het gaat hier immers nog altijd om een stedelijke adviesraad:

Ter vergelijking: art. 18 van het Gemeentedecreet treft een regeling voor mensen met een handicap, verkozen voor de gemeenteraad. Daarin wordt bepaald dat het verkozen raadslid kan bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon die dezelfde middelen ter beschikking krijgt als het verkozen raadslid, en dit volledig ten laste van de stad. De maatregel werd misschien wel uitgewerkt op Vlaams niveau, maar de financiële middelen en faciliteiten voor deze persoon zijn integraal voor de rekening van de stad!

Het stadsbestuur moet met andere woorden zelf zijn verantwoordelijkheid nemen en een spoedige oplossing uitwerken opdat deze man bij de adviesraad zijn taken kan opnemen. Wat in andere steden kan, moet hier immers ook kunnen.

Schepen voor Gehandicaptenbeleid Maria Vekemans verstopt zich achter het feit dat de kosten voor een tolk (85 euro per vergadering of zo’n 500 euro per jaar) te hoog liggen. Als dat het geval is, moet het schepencollege maar enkele absurde uitgaven beter spenderen. Voor verscheidene raden, ook adviesraden (!), worden overigens presentiegelden betaald die in sommige gevallen nog een stuk hoger liggen dan hier het geval zou zijn.

In de Peperbus van deze maand staat te lezen dat het stadsbestuur start met een “tolkendienst voor cliënten die het Nederlands nog onvoldoende machtig zijn”. De weigering om de aanstelling van een doventolk verder uit te werken of mogelijk te maken, doet de monstercoalitie dus werkelijk met twee maten en twee gewichten meten. Voor wie het vertikt om Nederlands te leren, worden oplossingen bedacht. Maar voor een dove man die de eenvoudige vraag stelt om deel uit te kunnen maken van een stedelijke adviesraad, kan dat niet?

Het Vlaams Belang vraagt het schepencollege dan ook zijn standpunt dringend te herzien en interpelleert tijdens de eerstkomende gemeenteraad over de bijzonder asociale houding die de monstercoalitie in deze zaak aanneemt.Olivier Peeters
Afdelingsvoorzitter       

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...