Vlaams Belang wil uitholling hoofddoekenverbod voorkomen

Het Vlaams Belang diende vandaag een klacht in bij de provinciegouverneur om het gemeenteraadsbesluit over de gedragscode te schorsen. In die code voor het personeel werd bepaald dat personeelsleden met loketfunctie geen uiterlijke tekenen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke, sportieve of andere overtuigingen mogen vertonen omdat die de neutraliteit in twijfel kunnen trekken. De loketfunctie geldt echter alleen wanneer iemand ‘op regelmatige basis’ een dienst verleent aan een externe klant.

Het Vlaams Belang is van mening dat deze bepaling indruist tegen de gelijke behandeling van de klanten van de stad. In hoofde van de klant doet het er niet toe of het personeelslid nu al dan niet op regelmatige basis een individuele dienst verleent. Hij of zij wil dat er gewoon te allen tijde neutraliteit wordt in acht genomen.

Bovendien zullen de woorden ‘op regelmatige basis’ nadelig zijn voor de personeelsleden zelf omdat het ruimte biedt voor interpretatie. Op de werkvloer zal daardoor enige verwarring ontstaan, en dat  terwijl de beslissing juist voor ogen had elke onduidelijkheid weg te nemen.

De beslissing van de gemeenteraad van 24 februari 2010 druist ten slotte trouwens in tegen de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2008 waarbij de gemeenteraad de opdracht heeft gegeven aan het schepencollege de nodige initiatieven te nemen om te garanderen dat de loketbedienden geen uitwendige tekenen vertonen waardoor elke twijfel betreffende de neutraliteit van betrokken ambtenaar ten aanzien van de burger kan worden vermeden. De definitie wordt hier namelijk niet beperkt tot diegenen die wel en diegenen die de loketfunctie niet op regelmatige basis uitoefenen.

Met zijn brief aan de provinciegouverneur vraagt fractievoorzitter Jan Mortelmans het gemeenteraadsbesluit, dat een uitholling is van het hoofddoekenverbod, te schorsen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...