98 procent!

In de loop van de vorige legislatuur verliet de N-VA de meerderheid naar aanleiding van het ‘doorknippen van de stad’.  In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was de doorrijdbaarheid van de binnenstad dan ook een van dé hoofdthema’s. De huidige burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) beloofde toen het herstel van de doorrijdbaarheid van het centrum.  ‘Van belang in Lier is,’ zegde hij, ‘dat het centrum autoluw, bereikbaar en doorrijdbaar is.’

Verkiezingsbeloftes zijn er natuurlijk om nagekomen te worden. Maar niet in Lier, want behalve enkele louter cosmetische ingrepen, bleef het stil rond het hele dossier van de doorrijdbaarheid. De bewoners, die om die reden N-VA stemden, bleven in de kou. Dat N-VA en Open-VLD, net als in zoveel andere dossiers, ook hier niet helemaal op dezelfde lijn zitten zal er natuurlijk wel mee te maken hebben. Bij het aantreden van de huidige coalitie bleek de verdeling van de postjes immers onmiddellijk véél belangrijker dan het beleid dat zou gevoerd worden.

Precies omdat – ondanks alle verkiezingsbeloftes – geen aanstalten werden gemaakt om de verkeerssituatie aan te pakken, vroeg het Vlaams Belang in de gemeenteraad van 24 februari jl. andermaal om de (niet-)doorrijdbaarheid van de stad te herbekijken. Dit eenvoudig voorstel om de zaak eindelijk ter hand te nemen, werd toen door alle politieke fracties weggestemd. Bij heel wat inwoners, en zeker bij hen die dagelijks betrokken zijn en geconfronteerd worden met onzinnige situaties, groeit het onbegrip en rijzen vragen. In de eerste plaats over het nut en het behoud van bepaalde maatregelen.

Zo bijvoorbeeld in de Vredebergstraat waar, tegelijk met ‘de knip op de Grote Markt', eenrichtingsverkeer werd ingevoerd van de Vismarkt naar de Abtsherbergstraat. Daardoor zijn bewoners en andere gebruikers, die doorheen de stad van noord naar oost rijden, verplicht telkens een ingewikkelde en lange weg te volgen,  terwijl omgekeerd, van oost naar noord, het heel wat makkelijker en korter kan. Gemeenteraadslid Marcel Taelman deed al verschillende voorstellen in de gemeenteraad om de Vredebergstraat open te stellen, de doorrijdbaarheid van de stad te vergemakkelijken en tegelijkertijd het centrum te ontlasten. Tevergeefs. Om z’n voorstellen te toetsen aan de mening van de Lierenaars, organiseerde hij tijdens de voorbije weken, een grootschalige bevraging bij de bevolking over het al dan niet opnieuw doorrijdbaar maken van de Vredebergstraat.

Precies 2.750 bevragingsformulieren werden verdeeld. Ze werden gebust zowel in de meest betrokken straten als in andere, willekeurige straten in Lier. (Tenslotte worden álle Lierenaars met de situatie in de Vredebergstraat geconfronteerd.) Daarvan werden er 270 behoorlijk ingevuld door de Lierenaars terugbezorgd. Taelman ontving ook 115 reacties via post of e-mail, waarin de mening van de respondent dikwijls iets uitgebreider aan bod kwam. Dit brengt het totaal aantal respondenten op 385. We mogen er ook vanuit gaan dat meer dan eens een antwoord geldt voor meerdere personen, al dan niet wonend op hetzelfde adres.

Het reactiepercentage (385 antwoorden op 2.750 bevraagden) bedraagt dus minstens 14%. Dit is een bijzonder goed resultaat. Algemeen, en ook in de literatuur daarover, wordt immers aanvaard dat bij elke enquête een reactiepercentage van 5% als bevredigend, en vanaf 10% als succesvol mag worden beschouwd. De bevraging mag bijgevolg worden aanzien als erg succesvol en representatief voor de mening van de Lierenaar.

Van de 385 respondenten antwoordden 379, hetzij meer dan 98 %,  JA. 3 personen, hetzij minder dan 1%, antwoordden NEE. 3 personen twijfelden tussen voor- en nadelen en bleven ONBESLIST. Dat de respons op deze bevraging zo groot is, bewijst dat het onderwerp wel degelijk leeft, en dat voor de voorgestelde veranderingen een grote draagkracht bestaat.  Het Vlaams Belang bracht dit dossier op 15 december dan ook terug op de gemeenteraad, en vroeg daarover de hoofdelijke stemming.

Argumenten om iets niet te doen zijn er vanzelfsprekend altijd, zeker wanneer een voorstel er komt vanuit de oppositie. Schepen van Openbare Werken Bert Wollants (N-VA) haalde dan ook alles uit de kast om een wijziging aan de verkeersstroom in de Vredebergstraat af te wenden. Ten eerste moeten wat hij noemt “twee andere knelpunten” worden weggewerkt. Hij doelt dan op de afslagbeweging Frederik Peltzerstraat-Waterpoort (ter hoogte van ijssalon Jerommeke) en de hoek Blokstraat-Predikherenlaan. Of een dergelijke uitleg opweegt tegen dat andere “knelpunt”, met name de Vredebergstraat zelf, is natuurlijk de vraag.

Verder is Wollants van mening dat het openstellen van de Vredebergstraat – hou u vast – voor extra file en verkeer zou zorgen in de binnenstad. Dat autobestuurders nu onnodig over het Zimmerplein gestuurd worden en zowat de hele stadskern moeten doorkruisen, nota bene ook meestal in de file, is blijkbaar van geen tel.

Het voorstel van het Vlaams Belang kreeg uiteindelijk enkel de steun van de eigen raadsleden en Patrick Tersago (vo-LK). En zo gaat het stadsbestuur voorbij aan een duidelijke vraag die door liefst 98 procent van de respondenten werd gesteund. N-VA en Open VLD zouden er voor de gelegenheid hun eigen coalitieakkoord eens op kunnen nalezen: “Dit stadsbestuur heeft van de burgers een duidelijk mandaat gekregen om te besturen. Het is dus onze taak om verantwoordelijk en doortastend te beslissen wanneer nodig. Toch maakt dit bestuur van inspraak en participatie aan het beleidsproces door de burgers een speerpunt.” Tot zover de theorie.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...