Verzet tegen windturbines Duwijck

VERZET TEGEN WINDTURBINES DUWIJCK


07/10/2021

In augustus ll. heeft Ecopower in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM Antwerpen) een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van 2 windturbines in het agrarisch gebied tussen  industriezone Duwijck en de Paaiestraat.  De afstand van de windturbines tot woningen in de Paaiestraat  en het natuurgebied Plaslaar bedraagt nog geen 200 meter en de afstand tot woonwijk Zevenbergen is ca. 500 meter.  

 

Deze windturbines komen veel te dicht bij bewoning en bij een natuurreservaat te staan met impact op gezondheid, fauna en flora, ruimtelijke ordening, veiligheid door overlast van slagschaduw,  geluidsoverlast en trillingen.  Zo is de productie, fabricage van de windturbines zeer milieubelastend met o.a. 3 ton radioactief afval per windturbine.  Er is ook een recyclageprobleem mbt. de wieken en de visuele vervuiling van het landschap.


De Vlaamse sectorale normen en Vlarem II normen afdeling 5.20.6   zijn onverenigbaar met het Europese Unierecht.  Door een kunstgreep heeft men dit omzeild,  nl. met een decreet van juli 2020 heeft de Vlaamse regering de normen “gevalideerd” zodat men zichzelf 3 jaar uitstel heeft gegeven om de normen te herzien zodat ze beantwoorden aan de Europese plan-MER richtlijn.


De beleidsmakers in Vlaanderen spiegelen zich graag aan onze gidslanden zoals Nederland, Duitsland, Denemarken.  Welnu deze landen hebben intussen plaatsingsnormen die veel strenger zijn dan onze Vlaamse normen.  Zo is de minimumafstand tot bewoning in Duitsland 1.000 m.   De ‘Tien keer de tiphoogte-regeling’ is van kracht in de deelstaat Beieren, Polen en Finland.  In Denemarken is de min. afstand zes keer de tiphoogte.  Deze landen hebben hun afstandsregels aangepast omdat er bewijzen zijn van gezondheidsklachten. Waarom staat Vlaanderen dit dan nog toe op 250 m van huizen en woonwijken?


Volgens een natuurtoets studie van juli 2021 is het een waterrijk gebied.  In het kader van het PRUP Antwerpsesteenweg erkent de Provincie (cfr. brief Provincie dd. 18/12/2012) dat er in het gebied een “gekende waterproblematiek” bestaat waar “bijkomende verharding het watersysteem grondig kan verstoren.”   Welnu voor het plaatsen van de windturbines worden verharde werkvlakken en toegangs-/ exploitatiewegen voor aangelegd.    Er worden ook natuurlijke grachten verlegd.


De buurtbewoners doen dan ook een constructief tegenvoorstel, nl.  om de overblijvende landbouwgronden, in eigendom van POM Antwerpen, om te vormen tot een duurzaam, groen natuurgebied met eventueel een belevingsbos als beste oplossing voor dit waterproblematisch gebied.   De commotie en protesten van de laatste maanden mbt. tot de talrijke bouwprojecten en verdere betonnering van de stad hebben genoeg aangetoond dat er een draagvlak is voor meer belevingsgroen en meer bomen.


Als partij zijn we tegen de wildgroei van windturbines.  Als gevolg van versoepelingen en wegens de  decretale verlenging tot 2023 van de verouderde Vlarem II normen, aarzelen producenten van windenergie niet om volop in te zetten op inplanting van windturbines in agrarisch of zelfs landschappelijk waardevol gebied.  Wij pleiten voor de opmaak van zones waarbinnen  windturbines kunnen geplaatst worden zonder overlast te veroorzaken.


Het Vlaams Belang steunt het Buurtgenootschap Duwijck in hun verzet tegen deze windturbines en zal ook bezwaarschriften indienen.   Wij vragen het schepencollege dan ook om deze vergunningsaanvraag negatief te adviseren.


U kunt de buurtbewoners ook steunen door ten laatste op 15/10/2021 dit bezwaarschrift ondertekend te bezorgen aan het Schepencollege,  Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier.  Of u kunt een bericht sturen  naar info@vlaamsbelanglier.org zodat wij het bij u komen ophalen.

Walter Marien

Gemeenteraadslid Vlaams Belang lier - Hooikt