Vlaams Belang fractievoorzitter Olivier Peeters doorprikt de Lierse goednieuwsshow

In de gemeenteraad van december, stelde de N-VA-OpenVLD-coalitie het budget 2017 voor. Met enig triomfalisme legde de meerderheid haar zogenaamde verwezenlijkingen voor, waarbij ze zwaaide met leuke slogans als “Schuldafbouw!.. Financieel evenwicht!..  en Extra investeringen!..”

In zijn tussenkomst doorprikte Olivier Peeters, fractievoorzitter van Vlaams Belang, de Lierse goednieuwsshow en toonde hij meteen aan dat het verhaal écht wel genuanceerder is dan wat Burgemeester en Schepenen ons willen doen geloven.

Wat betreft de afbouw van schulden is er helemaal geen sprake van enig financieel herstel. Integendeel. Zelfs als de plannen – en het zijn slechts plannen! – worden uitgevoerd, blijven  Lierenaars en Hooiktenaars nog tientallen en tientallen jaren lang opgezadeld met een torenhoge schuld die slechts met mondjesmaat wordt afgelost. De schuldgraad bedraagt zo’n 2.300 euro per inwoner, bedrag dat door élke burger vanaf de geboorte wordt meegesleept. Een zekere bescheidenheid is dus zeker op zijn plaats.

Gemeenteraadslid Peeters stelde verder ook vast dat de stad in haar financiële evenwichtsoefening toevallig en tijdelijk kan rekenen op enkele financiële meevallers, zoals bijvoorbeeld:

  • De hervorming van de brandweer (Rivierenland), die aan de stad 3 miljoen euro oplevert..
  • De retributies die worden bijeengeschraapt op de Grote Markt en die de stadskas zo’n twee miljoen euro opbrengen. Een bijkomende gevolgtrekking is dat het hier wel degelijk een doelbewuste financiële operatie betreft (en geen ‘veiligheidsmaatregel’ of wat dan ook)..
  • De opbrengst van de verkoping van grondaandelen Sion bedraagt 1,5 miljoen euro..

Het gaat hier voor alle duidelijkheid om eenmalige opportuniteiten en het zijn helemaal geen constanten in het financieel plan op lange termijn.

Het Ivarem-drama is echter wél een constante. Jaar na jaar krijgen de Lierenaars en Hooiktenaars de rekening gepresenteerd. Voor het Vlaams Belang moet het Ivarem-verhaal nú stoppen en dient onmiddellijk een duurzame oplossing te worden geboden aan de  jarenlange afvalproblematiek. Vóór de verkiezingen werd beloofd dat komaf zou worden gemaakt met het sluikstorten. Ondanks die loze beloftes en stoere verklaringen, ondanks camera’s en nepcamera’s, ondanks het vervangen van alle OCT’s en ondanks enkele lauwe campagnes tegen het sluikstorten, blijft alles bij het oude.

Ook hier geen concrete realisaties, en het verhaal wordt eentonig want: Integendeel! Bovenop alle problemen verhoogde Ivarem de bijdragen in de afvalbeheerkosten recent met een (voor Lier) jaarlijkse stijging van 32.000 euro. De Lierenaars en Hooiktenaars worden met een nieuwe afvaltaks rechtstreeks aangetast in hun maandelijkse portemonnee. Het hele “besparingsverhaal” voor Ivarem, waar het stadsbestuur zich zo graag achter verschuilt, heeft in de praktijk net het tegenovergestelde effect

Het “niet-verhogen” van de belastingen is ook zo’n slogan, die met veel bombarie door de meerderheid wordt gehanteerd. Maar hij blijkt dus totaal onjuist. Net als hun euforische verklaring over extra investeringen, die al te dikwijls in schrijnende tegenspraak zijn met de realiteit.  Een paar voorbeelden volstaan:

Op sportgebied: De sporthal Hoge Velden zou er staan in 2010, maar schepen Grootaers (van dezelfde partij die de belofte in de vorige legislatuur deed) verkondigt nu doodleuk dat de onteigeningen nog moeten beginnen..

Ook wat betreft de uitbouw van een nieuwe sporthal aan het Atheneum slaat de meerderheid ons opnieuw om de oren met grootse verklaringen en plechtige beloftes.. Ondertussen moeten Lierse sportverenigingen hun heil zoeken buiten de stadsgrenzen.

Openbare Werken: Hoewel sommige straten er bijzonder slecht aan toe zijn (Guldensporenlaan, Eeuwfeestlaan, …) komen ze niet in aanmerking voor een noodzakelijke heraanleg, en poogt men tijdelijke oplossingen te bieden met kosten verslindende herstellingswerken.

Verder hoorden we wel verklaringen en beloftes over plannen voor het Begijnhof, maar over de realisatie ervan géén krimp!

Van de Anpr-camera’s waarvoor bij het begin van de legislatuur zogezegd geen budget was, werden er nu toch acht geplaatst. De investering wordt echter niet ten volle benut want er is geen sprake van een echt “cameraschild”.

De Premies leegstand , door de meerderheid zo bejubeld, schieten helemaal voorbij aan hun doel. De leegstand van panden in het winkelcentrum geraakt niet opgelost, maar blijft toenemen. Olivier Peeters kon bovendien in dit verband enkele voorbeelden aanhalen van premies die ten onrecht werden uitgekeerd.

De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW stijgt elk jaar.  Het Vlaams Belang erkent dat niet alleen de stad Lier hiervoor aansprakelijk is.

Enerzijds vermeerderde het aantal leefloners in 2016 andermaal met 12%, en ook volgend jaar mag een nog grotere aangroei worden verwacht. Ze komen voornamelijk voor rekening van erkende vluchtelingen die naar Lier komen of door de overheid aan Lier worden toegewezen, ook vanuit Wallonië.

Anderzijds is er een grote toename van het aantal individuele dossiers. De intensieve aanpak ervan verhoogt uiteraard de druk op de algemene werking van de sociale dienst en heeft een belangrijke impact op het personeelsbestand.

Heel verontrustend is dat het Patrimonium van het OCMW verder ten gelde wordt gemaakt om de lening van het OCMW aan de stad terug te kunnen betalen.

De groots aangekondigde ‘kracht van verandering’ is er niet en zal er ook niet meer komen met het huidige stadsbestuur van N-VA en Open VLD. In 2018 krijgen de Lierenaars en Hooiktenaars de kans om te kiezen voor ‘ander en beter’. Voor een échte verandering te gaan, door in het stemlokaal resoluut te kiezen voor Vlaams Belang.

Fractievoorzitter Olivier Peeters

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...